martes, 29 de marzo de 2011

PROBLEMES AMB DECIMALS

PROBLEMES AMB DECIMALS

1.-     Aproxima els nombres següents fins a les centèsimes:
123,443     ......................................    0,0312    ......................................

2.-  Arrodoneix els nombres següents a la unitat:
76,841     ......................................    512,39    ......................................

3.- Arrodoneix les xifres a l’euro i estima’n mentalment el resultat:
123,45 Є + 5,19 Є     .................. + .................... = ...................
0,95 Є + 805,32 Є     .................. + .................... = ...................
5,601 Є + 20,08 Є     .................. + .................... = ...................
21,57 Є + 4,74 Є     .................. + .................... = ...................4.- Calcula el perímetre de cada figura:
a) Triangle equilàter de 5,3 cm de costat.
b) Quadrat de 4,2 m de costat.
c) Hexàgon regular de 4,5 cm de costat.
d) Rectangle de 3,2 m de llarg i 2,3 m d’ample.


5.- Calcula les següents operacions:
a) 703 – 42,25
b) 0,05 – 0,025
c) 752,07 – 25
d) 492,5 – 178,25

6.- Calcula mentalment:
54,82 + 10 =            54,82 - 10 =            54,82 x 10 =
54,82 : 10 =            54,82 x 100 =            54,82 : 100 =
37,6  + 100 =            37,6  - 10 =            37,6  x 100 =
37,6 : 10 =            37,6 : 100 =            37,6 x 10 =

7.- Calcula mentalment i suprimeix els zeros:

: 100
    421    318    806    1900    300    1518    37    6    400
                                   

: 1000
    4635    7003    5080    150    9000    38    34000    2000    450
                                   

8.- Col·loca-ho i efectua les operacions següents:
271,438 + 86,9 =        124,6 – 72,853  =        12,7 + 8,471 =

9.- Completa la taula:

Escriptura  decimal    0,3    0,056    0,82    0,009           
Escriptura Fraccionària    3/10                5/100    132/1000    9/10


10.- Completa la taula següent:

    Part entera    Part decimal
31,42    31 unitats    42 centèsimes
    6 unitats    8 centèsimes
0,008       
    1 unitat    57 mil·lèsimes
59,5       
3,017       
    13 unitats    5 mil·lèsimes

11.-  Divideix aproximadament com a mínim fins a les centèsimes:

a) 36,2 : 8
b) 16 : 3
c) 263,1 : 24
d) 6777 : 9

12.- Divideix fins que la resta sigui zero:
86 : 4 =        50 : 8 =        79 : 2 =        117 : 12 =


13.- Efectua les multiplicacions següents:
4,87 x 10,5 =        138,2 x 0,0086 =        3,215 x 5,08 =

14.-     Efectua les divisions següents fins que la resta sigui zero:

27    6    46    8    123    2


15.- Efectua les divisions següents utilitzant una divisió equivalent en cada cas:
1.600    500    180    40    34,2    6


16.- Efectua les operacions següents:
8,02 x 1.000 = ......................... 55,055 x 100 = ............................
432,85 : 100 = ......................    93,76 : 1.000 = ..............................
345,12 x 100 = ....................... 0,0405  1.000 = ..........................

20,0801 : 10 = ...........................    46,902 : 100 = ...............................

17.- Escriu  amb xifres els nombres decimals següents:
a) 12 unitats i 4 dècimes =
b) 1 unitat i 7 centèsimes  =
c) 5 unitats i 16 centèsimes =
d) 6 unitats i 54 mil·lèsimes =
e) 81 unitats i 500 mil·lèsimes =
f) 4 unitats i 5 mil·lèsimes =

18.-  Escriu les divisions equivalents sense decimals en el divisor:
divisió    divisió equivalent
54,34 : 4,12   
102,05 : 9,72   
49,03 : 7,3   
1.500 : 5,4   

19.-  Escriu tres nombres compresos entre 10,05 i 10,06:
..............................  .................................    .................................

20.- Escriu el signe  (<, <, o = ) entre cada parell de nombres:
0,04        0,4            16,001     16,01
13,030        13,03            0,007        0,06
3,40        3,4            32,50        32,05
0,1        0,10            7,81        7,9

21.- Escriu el signe (<, >, o =) que hi correspongui:
3,15        3,146                0,015        0,14
0,25        0,250                0,202        2,02   
150,5        150,45                5,320        5,32

22.- Escriu les quantitats següents en milions amb un decimal:
100.549.000    ......................................    36.180.005    ......................................
23.-    Escriu les xifres que hi falten perquè les comparacions siguin certes:
6 <     ,1 < 6,3    16,75 <     6,    4 < 16,85


24.- Escriu el sumand que hi falta per completar la unitat:
a) 0,6  +    = 1
b) 0,2  +    = 1
c) 0,9  +     = 1
d) 0,5  +     = 1

25.- Fes les divisions arribant fins a la segona xifra decimal:
48,23 : 15 =        165,2 : 6 =        137,79 : 31 =        146,8 : 43 =


26.- Fes les sumes següents:
a) 0.64 + 3,7 + 2,005 =
b) 78,8 + 4,671 =
c) 0,7 + 0,01 + 0,015 =
d) 0,155 + 1555 + 2,6 =


27.- Fes servir una taula per escriure aquests nombres decimals:
a) 64 unitats i 3 dècimes
b) 75 dècimes
c) 50 dècimes

28.- La nau que va aterrar a la lluna el 20 de juliol de 1969 feia 6,9 m d’alçada i constava de dues parts: el mòdul de comandament i la plataforma que es va quedar a la lluna. Si la plataforma feia 3,37 m. Calcula l’alçada del mòdul de comandament.29.- Observa el nombre 846,735 i completa les frases següents:
a) la xifra de les Centèsimes és
b) la xifra de les centenes és
c) la xifra de les unitats és
d) el 7 és la xifra de les
e) el 5 és la xifra de les
f) el 4 és la xifra de les

30.- Ordena de més petit a més gran els nombres:5,10    0,51    5,01    50,1   0,0051 50,01
.................................................................................................................................

31.- Per arribar al primer pis del col·legi s’han de pujar  vint-i-nou esglaons. Si cada esglaó fa 15,3 cm. A quina alçada es troba el 1r pis de l’escola. Expressa el resultat en cm i en m.
32.- Resol les següents multiplicacions:
a) 2,785 x 4
b) 125,725 x 12
c) 1986 x 2,05
d) 0,00235 x 125

33.- Suprimeix els zeros innecessaris en els nombres següents:
100,5    050,07    110,400    0,009    20,0030    03,004
34,08    1.000,60    340,050    1,0908    103,990    505,505


34.- 30 litres de benzina  m’han costat 23,48 €. Calcula el preu d’un litre de benzina. Expressa el resultat en euros i cèntims.

No hay comentarios:

Publicar un comentario