jueves, 9 de junio de 2011

Activitats de matemàtiques per treballar a l'estiu

Proposta d’activitats Àrea de matemàtiques

Gràfica de temperatures. Recull sistemàtic de la temperatura que marca el termòmetre cada dia a una mateixa hora del dia durant dues o tres setmanes. En acabar es pot fer una gràfica que reculli aquestes dades tot indicant la mitjana i explicar què s’hi observa. Si no es disposa de termòmetre es pot consultar la pàgina web del servei meteorològic de Catalunya

Despesa d’una setmana d’estiu. Recull de la despesa familiar d’una setmana de vacances per saber quants diners es gasten. En acabar es pot fer un balanç indicant les diferents despeses agrupades per categories.

Recull fotogràfic de formes geomètriques. Àlbum fotogràfic que recull fotografies d’elements i paisatges que podem observar, quotidians, indicant les principals formes geomètriques que hi trobem.

Recollida de dades horàries per saber a què dediquem el temps. Ho podem fer durant una setmana, després cal fer gràfics que indiquin: el temps de dormir, el de jugar, el de llegir, el de de mirar la tele, etc.

Recollida de dades horàries durant una setmana per a la realització d’una gràfica: temps de dormir, temps de jugar, temps de lectura, temps de veure la tele, etc.

Realització de mapes amb itineraris. Recollida de dades dels itineraris realitzats durant les vacances (excursions, viatges, desplaçaments pel barri o pel poble...). Es pot confeccionar una taula on consti el punt de partida, el punt d’arribada, la distància recorreguda, el temps emprat, etc. També es poden fer servir mapes digitals (google maps).

Fotografiem els números. Recull fotogràfic de la presència dels números a la vida quotidiana: botigues, porteries, marcadors, descomptes, anuncis, etc. Després es pot comentar, explicar, preparar endevinalles per veure si s’endevina on són...

On és més barat? Fer una llista de coses que voldríem comprar  anotant el preu que té en diferents botigues. Identificar quin és el preu més barat, el més car i la diferència de diners que ens podríem estalviar si compréssim el més barat.

Problemes matemàtics a la vida quotidiana. Escriure l’enunciat de problemes matemàtics reals que puguem solucionar durant les vacances. Exemples: amb quines monedes o bitllets paguem les compres, les quantitats de plats, gots i coberts que necessitem per parar taula, les quantitats de menjar que necessitem per a un dinar per a tantes persones, repassar els comptes, el canvi d’anar a comprar...

Quina oferta m’interessa? Anotar les ofertes on no hi hagi indicat el percentatge de descompte (per exemple 3x2, segona unitat a meitat de preu, etc.). Intuïtivament decidir quina és la millor. Després calcular el percentatge de descompte que et fan en l’article comprat a cadascuna de les diferents ofertes i comprovar d’aquesta manera si la intuïció ha estat la correcta.

Circulació viària. Dibuixar els diferents senyals de trànsit que es troben durant una sortida al carrer o a la carretera. Esbrinar què ens indica cada senyal, observar la forma i el color. Identificar cadascun dels senyals amb una figura geomètrica plana.


Qüestionari d’autoavaluació per a l’alumne/a:
 Aquest és un model de qüestionari d’autoavaluació pensat per a algunes de les activitats fetes per l’alumnat. La seva realització li permet reflexionar sobre el que ha fet i el que ha après, quines dificultats ha tingut i com podria millorar els seus aprenentatges. A la vegada, és un instrument que facilita al professorat recollir evidències sobre el treball personal de l'alumne/a i sobre el grau de regulació i consciència del seu procés d'aprenentatge.

1. Descriu l’activitat que has fet2. Explica el que  t’ha agradat més de l’activitat3. Què és el que t’ha costat més de fer?4. Què creus que has après fent aquesta activitat?
5. Explica què canviaries si la tornessis a fer.

No hay comentarios:

Publicar un comentario