domingo, 18 de septiembre de 2011

Noms


Els noms  comuns o propis.

Els noms comuns serveixen per designar les persones, animals i coses d’una mateixa classe.
Per exemple: nen, gos, muntanya, home, comarca, planeta, riu

Els noms propis serveixen per designar una persona, un animal, un país o una cosa per distingir-los dels altres.
Per exemple: Jordi, Xispa, Catalunya, Andreu, Montsec, La Noguera, La Terra, Perla...
* Els noms propis s’escriuen en majúscula.
Noms individuals i col·lectius

Els noms individuals són els que es refereixen a un sol element.
Per exemple: noi.  jugador, ocell, persona, pi, vaixell, dansaire

Els noms col·lectius són els que fan referència a més d’un element tot i ser en  singular.
Per exemple: colla, equip, estol, gent, pineda, flota, esbart

Individuals        Col·lectius

roure                roureda
abella               eixam
ovella               ramat
arbre                bosc
músic               orquestra
amic                 colla
colom               colomar
branca              brancatge
eina                  einam
alumne             alumnat
plat                  vaixella
euga               eugassada

 Els noms  concrets o abstractes.

Els noms concrets són els que es refereixen a coses concretes, que podem veure o tocar, com persones, plantes o objectes.
Exemples: cartera, llapis, estufa, botiguer, germà, ungla, la lluna, la ciutat, la coinixera, taula...

Els noms abstractes parlen de coses que podem pensar, però que no podem veure ni tocar, ens permeten expressar idees, pensaments o sensacions.
Exemples: l'alegria, l'apatia, el dolor, l'angúnia,  la claror. la por, la felicitat, llibertat, amistat.

Els noms  primitius o derivats.

Els noms primitius són els que no deriven de cap altra paraula.
Per exemple: Terra

Els noms derivats són els que estan formats per l’arrel del primitiu i altres partícules.
Per exemple: terrestre, terrícola.

En un mot derivat les partícules que  s’afegeixen al davant s’anomenen prefixos, i les
que s’afegeixen al darrera, sufixos.

Els noms  simples o compostos.

Un nom simple és el que està format per una sola paraula.
Per exemple: aigua.

Un nom compost és aquell que està format per dues paraules :
- un verb i un nom.
 Per exemple: paraigua = para (verb) + aigua (nom)
- dos noms.
Per exemple : gira-sol = gira (nom) + sol (nom)

Noms comptables i no comptables

Noms comptables Són els que designem allò que pot ésser comptat.
Exemple: llapis, enciam, cadira, vestit, ordinador, nena

Noms no comptables
Són els noms que designem allò que no pot ésser comptat.
Exemple: farina, oli, pa, sucre, sorra, aigua

Els noms polisèmics

 Nom polisèmic és el que pot tenir més d’un significat, depèn del context on  s’utilitza.      
Per exemple: sol  ( astre, solitud, costum) / sòl (superfície de la Terra)

Els noms gentilicis

Nom gentilici és el nom amb què designem les persones, els animals i els objectes en relació amb el lloc de procedència (país, regió, comarca, ciutat, poble...).
Exemples: valencià, valenciana / tortosí, tortosina /gerundense....

No hay comentarios:

Publicar un comentario