jueves, 10 de noviembre de 2011

Diftongs - Hiats

ELS DIFTONGS
- Els diftongs són grups de dues vocals que es pronuncien en una mateixa síl·laba.
- Els diftongs estan formats per una vocal forta (a, e, o) i una vocal feble (i, u) o per dues de febles.

Tots els diftongs porten una i o una u, que són les vocals febles.

Hi ha dos tipus de diftongs:
- Diftongs decreixents
- Diftongs creixents

Diftongs decreixents:
Són els que estan formats per qualsevol vocal  + una  (i/u)
Exemple:
    ai  mai, drapaire, aigua, aire            au palau, plau, caure, blau, clau
    ei  remei, beina, reina, meitat           eu neu, calleu, europeu
    ii novii                                             iu xiulada, riu, dormiu
    oi bocoi, noi                                    ou pou, mou, bou
    ui cuina, cuir, avui                            uu lluu, duu, duus
Són dues vocals en contacte que es diuen en una mateixa síl·laba i que la vocal darrera ha de ser i o u.  
             
Diftongs creixents:
Els diftongs creixent són les combinacions vocàliques que comencen amb les vocals dèbils i i u
Són els següents:
- Els formats per la u de qu i gu i una altra vocal
Qua: quadre, pasqua
que: qüestió, pasqües       
qüi: adeqüi   
quo: quota

Gua: guant, llengua, aguantar   
güe: aigües, llengües, aigüeres, paraigües       
güi: pingüi, ambigüitat   
guo: paraiguot, aiguota

Algunes construccions vocàliques a principi de paraula:
Hiena    iode    iogurt    hiatus

ATENCIÓ!
Si la i o la u    es troben entre dues vocals, passen a formar part de la síl·laba següent.
Exemple: No-ia, jo-ies, ba-ie-ta, be-uen...


HIAT
Un hiat  és quan tenim una paraula amb dues vocals juntes però que no formen part de la mateixa síl·laba.

- Vocal forta (a/e/o)+ vocal forta (a/e/o). Ex (a-e-ri/ te-o-ri-a)

- Vocal feble (i/u)+  vocal forta (a/e/o). Ex. (di-a/ ci-èn-ci-a)

No hay comentarios:

Publicar un comentario