lunes, 21 de mayo de 2012

Estadística

S'ha dut a terme una enquesta sobre els temes de Ciències Naturals preferits entre l'alumnat de 5è curs:
   taula de freqüències
animals                    12
plantes                      3
el cos humà               8
la terra i els planetes  6

      Quina és la moda? 
      Dibuixa el diagrama de barres en el requadre.
 
Fes el gràfic on es podran comparar les superfícies de les terres emergents del nostre planeta. 
Europa         8 %
Àfrica         20 %
Àsia            26 %
Amèrica     30 %
Oceania       5 %
Antartida   11 % 
Observa i contesta:
a)  Quin és el continent més gran?
b)  I el més petit? 
c)    Si sumem la superfície de dos continents obtenim la        meitat de tota la superfície emergent del planeta. Quins continents són?     
 
 
Calcula la mitjana de les temperatures que s'han recollit durant sis dies:
dilluns
dimarts
dimecres
dijous
divendres
dissabte
11°
16°
15°
12°
14°
10°
 
Observa la ruleta i contesta:

      Quants resultats possibles hi ha? ........................................................
      Quin resultat és el més probable? .................................................
      Què és més probable, que surti una C o una D? .............................

El nombre de visitants al parc zoològic entre els mesos de gener i juny va ser de 126.000, i el nombre de visitants al museu d'història d'abril a juny va ser de 50.000:
a)  Quina és la mitjana aritmètica de visitants diaris al zoo?

b)  Quina és la mitjana aritmètica de visitants diaris al museu?

Fiquem les següents boles en una bossa:   

1          3         5           7                 2                  8
     Què és més probable, treure un nombre parell o un   imparell?
      Què és més probable, treure un nombre més gran o més petit que 7?
      És més probable treure una bola blanca o una de gris?  
- És possible treure una bola grisa amb un nombre parell?


       .................................................................................................

No hay comentarios:

Publicar un comentario