viernes, 25 de enero de 2013

L’apòstrof i les contraccions

 L’apòstrof i les contraccions

Per indicar l'elisió de la a o la e àtones en contacte amb una altra vocal, usem l'apòstrof.

Apostrofem només els articles, els pronoms febles i la preposició de davant d'un mot que comenci amb vocal o h.

Categoria gramatical     Forma apostrofada                         Exemples
article masculí               el  l’                                               l’arbre, l’hivern, l’Oriol
article femení                la  l’(però no davant i/u àtones)       l’ombra, la unió, la història
preposició                   de d’                                               sopa d’all, planta d’hivern
pronoms febles            m’/’m                                              m’agrada/porta’m
                                   t’/’t                                                 t’obliga/dutxa’t, t’obliga/dutxa’t
                                   s’/’s                                                s’estimen/veure’s
                                   l’/’l                                                 l’animo/anima’l
                                  n’/’n                                                n’agafo/menja’n
                                  ’ns                                                  veure’ns
                                  ’ls                                                   explica’ls


Quan es troben les preposicions a, de i per i la partícula ca (casa de) amb els articles el, en, els tenen lloc les contraccions següents:

Contraccions     Davant de consonant           Davant de vocal o h muda
a+el=al               He anat al banc                      Explica-ho a l’amic
a+els=als            Tinc picor als ulls   
de+el=del          Vinc del despatx                     Conec els gustos de l’home
de+els=dels       Cauen les fulles dels arbres   
per+el=pel         Passeja pel carrer                  Camina per l’avinguda
per+els=pels     Caminava pels camps   
ca+el=cal          Vaig a cal metge                     Vinc de ca l’adroguer
ca+els=cals       Aniré a cals avis
ca+en=can       Han urbanitzat can Rull          A ca n’Enric es menja bé

Tal com podem veure en els exemples, davant d'una paraula que comenci amb vocal o amb h, l'article i la preposició no es contrauen i s'apostrofen o no segons les regles d'apostrofació.


Frases per dictar de l'apòstrof i contracció
1. L'home de l’Agnès ha tingut l’habilitat de convèncer l’Ivan.
2. A l'estiu convidarem l'Enric a la platja.
3. L'abric és per a l'Isidre i l'anorac és per al seu germà.
4. L'originalitat de l'activitat era fruit de l'enginy de la Irene.
5. L'aigua de l'aixeta del safareig no és potable.
6. La infermera de l’hospital visitava l’avi cada dia.
7. L'autor de l'himne de l'equip d'hoquei és estranger.

No hay comentarios:

Publicar un comentario