martes, 10 de septiembre de 2013

Noms individuals i col·lectius

Noms individuals i col·lectius


Els noms poden ser individuals o col·lectius.
Els noms individuals són els que es refereixen a un sol element. Per exemple: noi.
Els noms col·lectius són els que fan referència a més d’un element tot i ser en  singular.  Per exemple: colla


Noms individuals.
Amb els noms individuals designem un sol element.
jugador, ocell, persona, pi, vaixell, dansaire

Noms col·lectius.

Amb els noms col·lectius designem un conjunt d’elements, tot i que estigui en singular.
equip, estol, gent, pineda, flota, esbart

Individuals        Col·lectius
roure                   roureda
abella                  eixam
ovella                  ramat
arbre                   bosc
músic                  orquestra
amic                    colla
colom                 colomar
branca                brancatge
eina                     einam
alumne                alumnat
plat                     vaixella
euga                   eugassada


Acaba aquestes frases amb els noms col·lectius que hi falten:
Aquell ……….........…… té tres-centes ovelles.
Aquells ocells no són d’aquesta .......................................
Han tallat els arbres més alts d’aquest ……………..........………..
Hem trencat tots els plats de la  ………….........……... N’haurem de comprar més
L’entrenadora ha felicitat les jugadores de l’ ………….......……… Han perdut però han jugat molt bé

Classifica aquests noms amb individuals i col·lectius i posa-hi l'article
Bosc        arbres        arbre        nen        noies colla        faig        fajos        fageda        vaixella
Individuals                                   

Col·lectius


Classifica les paraules segon siguin noms individuals o col·lectius. Estableix la relació amb una fletxa:
dent   –   plomatge   –   alumna   –   cristalleria   –   dentadura   –   ploma   –   alumnat   –   got

Noms individuals:                                                     

Noms col·lectius:


Descobrim usos particulars de possibles mots col·lectius.
Aquestes frases tenen unes paraules destacades que poden tenir sentit col·lectiu o individual.
Marca-les amb una I (individual) o una C (col·lectiu):
 He anat a la barberia per arreglar-me el serrell.
 Noi, amb tants barbuts a la família, casa teva sembla una barberia.
 La bateria de cuina té tres olles i dues cassoles.
 L’Agnès toca la bateria. Té molt bon sentit del ritme.
 Ja està bé quina xafarderia. Tothom critica el que fem.
 No vull saber cap més xafarderia de princeses i models.
 A la batalla hi va haver una gran carnisseria.
 A la carnisseria del costat de casa teva venen carn d’estruç.
 Desa aquest llibre al seu prestatge, a la llibreria de la classe.
 He vist aquest llibre la llibreria i l’he comprat.
 Bufa. T’has posat tota la perfumeria? Fas olor de mostrari de perfums.
 He d’anar a la perfumeria a comprar colònia antimosquits.


Escriu el nom de tres estris de cada conjunt:
coberteria:.......................................................................................................

bateria de cuina: .............................................................................................

vaixella:..................................................................................................……...

Envolta de color blau els noms col·lectius i de vermell, els abstractes:
pineda        gent        amistat        grup        dotzena    amor
alegria        felicitat    colla        paciència    abundància    bandada

Llegeix aquests noms i escriu-los on correspongui:
plat    colla    arbre    coral    be    bosc    ramat    cantaire    vaixella    equip    noia    jugador

Noms col·lectius: .......................................................................................................................................

Noms individuals: ......................................................................................................................................

Torna a escriure les paraules de l’exercici anterior però aparellant cada mot individual amb el mot col·lectiu corresponent:
Diferenciar els mots col·lectius dels mots individuals.
   

No hay comentarios:

Publicar un comentario