martes, 3 de junio de 2014

Espai per treballar la gramàtica

Per consultar temes de gramàtica 

Web de la universitat de Barcelona

Temes que trobaràs en l'índex
L'alfabet
Correspondència entre grafia i so
Vocals
Consonants
Els determinants
L'article definit
L'article indefinit
L'article personal
Els demostratius
Els possessius
Els quantitatius
Els indefinits
Els interrogatius
Els numerals
Els numerals ordinals
Nombre i gènere dels substantius i adjectius
Nombre dels substantius
Gènere dels substantius
Nombre i gènere dels adjectius
Els pronoms
Els pronoms personals
Els pronoms febles
Els verbs
Conjugacions:
modes i temps simples
Model de la primera conjugació
Models de la segona conjugació
Models de la tercera conjugació
Verbs irregulars
Temps compostos de passat
Les preposicions
Preposicions
Contracció de preposicions
Els adverbis i les locucions adverbials
Adverbis de manera
Adverbis de quantitat
Adverbis de lloc
Adverbis de temps
Adverbis d'afirmació dubte i negació
Les conjuncions
Retornareu a la portada del resum

Autoaprenentatge de gramàtica


No hay comentarios:

Publicar un comentario