martes, 3 de junio de 2014

Formes no personals del verb

Les formes no personals

Tots els verbs tenen 3 formes no personals. Són les que no admeten morfema de persona.

- Infinitiu:

a) Presenta les següents terminacions: 1ª (ar) cantar, 2ª (er o re) perdre 3ª (ir) sentir.
b) Pot realitzar la funció d’un nom: volia cantar

- Gerundi:

a) Presenta les següents terminacions: (1ª -ant, 2ª -ent, 3ª -int)  cantant, perdent, sentint.
b) Pot fer la funció d’un adverbi:  pujava cantant.

- Participi:

a) Presenta les següents terminacions: 1ª -at, 2ª -ut, 3ª -it) cantat, perdut, sentit.
b) Pot realitzar la funció d¡un adjectiu qualificatiu: un gos perdut.

El gerundi :
usos no acceptats.
1. Valor de posteritat – Va caure trencant-se un braç

2. Valor de conseqüència – És una ordre adequada, aplicant-se....

3. Amb funció de complement del nom – La llei establint els drets dels ciutadants s’aprovarà dijous.

4. Amb perífrasis amb verbs portar o venir , amb valor de continuïtat – Porten tres anys fent-ho.

Exercicis

Destria en dues columnes les formes verbals que poden dur pronom personal fort i les que no en poden dur:
ballar, dormies, aprendre, escrivint, estat, parlava.


 Has entès que…
- Les tres formes no personals del verb són: infinitiu, gerundi i __________________


Escriu  les formes no personals corresponents dels verbs cantar, dormir veure i ballar:

Infinitiu:   
Participi:     
Gerundi:     

Escriu l'infinitiu dels verbs que et donem a continuació i digues a quina conjugació pertanyen.

                                        Infinitiu                     Conjugació                    Temps verbal
Cantaré           
arribàvem           
van sortir           
Reia           
escriuré           

Escriu les formes no personals dels verbs sortir, córrer i mejar
formes no personals:No hay comentarios:

Publicar un comentario