lunes, 15 de septiembre de 2014

Tecnologia i informació

 Alguns avenços en ciència i tecnologia de la informació

Àgora

Àgora és un projecte que ofereix als centres educatius dos serveis independents:

El projecte Àgora ofereix als centres educatius el servei Moodle per a la creació d'entorns virtuals per a l'ensenyament-aprenentatge
  •  Moodle, per crear Entorns Virtuals d'Aprenentatge.
  •  Intraweb, per crear una intranet de centre.

Alexandria

El portal Alexandria del Departament d'Ensenyament conté exemples de cursos Moodle.

Alexandria està regit pel principi de cooperació entre les persones que lliurement hi participen amb la voluntat d'avançar en la millora de la pràctica docent basada en les aportacions de professionals del món de l'educació, veritables agents d'innovació i d'eficiència.

Els materials educatius del servei Alexandria segueixen el model de "Recursos Educatius Oberts" (Open Educational Resources, OER), materials educatius que es poden utilitzar, reutilitzar, adaptar i compartir lliurement.

Es pot veure en la biblioteca d'Alexandria

EVEA

Són els serveis que el Departament d'Ensenyament posa a l'abast dels centres educatius per facilitar la incorporació d'entorns virtuals de centre, on crear i administrar cursos virtuals, i per compartir i intercanviar els cursos elaborats i experimentats.

Dos són los tipus de serveis relacionats amb els Entorns Virtuals d'Ensenyament i Aprenentage:

    Àgora per a la creació i manteniment d'entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge
    Alexandria per compartir materials

Moodle

És una plataforma educativa, un conjunt de programari que possibilita la creació d’aules virtuals, espais de trobada i comunicació a Internet orientats a l’ensenyament i l’aprenentatge.

Àmbits del Moodle de centre

Moodle i el centre

Permet que els centres puguin separar la part de gestió administrativa i comunicació amb la comunitat educativa, que s’esdevé a la seva pàgina web, de la part acadèmica relacionada directament amb els processos d’ensenyament i aprenentatge.

Moodle i el professorat

Ofereix al professorat un entorn visualment agradable i amigable des del qual es poden crear activitats didàctiques, tant individuals com grupals, i afegir recursos diversificats, com ara enllaços a documents d’elaboració pròpia, enllaços a pàgines web externes i d’altres recursos. A més dels recursos i les activitats, un curs en Moodle permet fer el seguiment i l’avaluació del treball que fa l’alumnat i tenir un informe molt detallat de la seva activitat a l’aula.

Moodle i l'alumnat

Ofereix a l’alumnat un entorn privat i personal on cal identificar-se per entrar i, un cop dins, amb diferents aules a les quals té accés. En entrar dins un curs, troba una estructura clara, entenedora i de navegació senzilla, amb activitats programades que segueixen el calendari proposat pel professorat i amb recursos interns (com ara textos, imatges o elements multimèdia) o recursos externs (com ara llocs web per visitar) que han estat prèviament seleccionats pel professorat. En un curs també hi ha les diferents vies de comunicació per mantenir el contacte amb el professorat i amb la resta de companys i companyes: fòrums de discussió en grup, missatgeria interna de persona a persona i retroacció del professorat a tots els treballs i activitats que faci. L’experiència demostra que un o una estudiant no està mai en soledat en un entorn d’aquest tipus, i que, en molts casos, serveix per escurçar distàncies i millorar l’acció tutorial.

Moodle i les famílies

Moodle permet controlar l’accés de les persones a dos nivells bàsics: portal i cursos. Si les famílies disposen d’identificació (nom d’usuari o usuària i contrasenya), poden entrar al portal i consultar informacions que potser no estan disponibles per a la resta de persones que visiten el lloc. També es pot permetre l’accés a les famílies, una vegada s’hagin identificat, a determinats cursos, per exemple, cursos de tutoria o d’activitats extraescolars, de manera que poden seguir l’activitat dels seus fills i les seves filles.

El Moodle 2.0 de l’Escola La Vila de Palamós és un EVA un entorn virtual d’aprenentatge. Està pensat per ser un espai més d’un entorn d’ensenyament - aprenentatge i de treball de l’alumne i el mestre. Una aula virtual.

Els EVA permeten al/a la mestre/a presentar tota mena de materials educatius en format digital (interactius o no), fer el seguiment de les activitats realitzades pel seu alumnat, intercanviar amb el mateix informacions, consells, etc. i, finalment, portar un registre de les seves activitats i gestió de les qualificacions.

L’alumnat, per la seva banda, pot consultar en tot moment els materials dels cursos, comunicar-se amb el professorat i amb la resta de l’alumnat.

Notebook

El programa notebook per pissarres digitals Smart.

És el programa  més utilitzat per l’ús de les PDI a les escoles i del que hi ha més recursos educatius en xarxa.

Pissarres digitals

La pissarra digital interactiva (PDI) és una eina molt útil en la tasca diària a l'aula.

Resizer

VSO Image resizer

VSO Image Resizer és un petit programa que s’encarrega de modificar la mida dels arxius d’imatge amb extrema senzillesa.

Només haurem de seleccionar el fitxer el tamany del qual volem canviar i introduir la mida adequada.

Sites

Sites creació de webs de Google

En el marc del Google Apps el Google Sites és una eina col·laborativa que permet crear un lloc web de manera senzilla, sense conèixer codi html, ni utilitzar programes d’edició web del tipus del Dreamweaver.

Afegeix a la seva simplicitat un control sobre la privacitat del contingut i la possibilitat de compartir les diferents pàgines amb altres usuaris per treballar en equip.

Webquest

Les webquest són activitats orientades cap a la investigació, en les quals, part o tota la informació amb què l’alumnat interactua prové de recursos d’Internet. És un treball cooperatiu en què cada persona és responsable d’una part. Obliga a la utilització d’habilitats cognitives d’alt nivell i prioritza la transformació de la informació.No hay comentarios:

Publicar un comentario